TIESLIETU KONSULTANTS

1301
Rīga
Standarta darba laiks


Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90011524360
 
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
izsludina atklāto konkursu uz
Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskā regulējuma nodaļas galvenā speciālista - eksperta amata vietu darbam uz noteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:
-    piedalīties pašvaldības lēmumu, saistošo noteikumu un Departamenta iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā;
-    sniegt ieteikumus par citu iestāžu sagatavoto ārējo normatīvo aktu projektiem, piedalīties darba grupās, kas izskata minētos jautājumus;
-    sniegt juridiskas konsultācijas Departamenta struktūrvienību darbiniekiem par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem,
-    pārzināt darba pienākumu veikšanai nepieciešamos normatīvos aktus, sekot izmaiņām ar pienākumu izpildi saistītajos normatīvajos aktos un nodrošināt to tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās.


Prasības pretendentam:
Augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
Vēlama pieredze valsts un pašvaldības iestādēs pēdējos trīs gados.
Prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli.
Prasme izmantot tiesību avotus, interpretēt un piemērot praksē tiesību normas.
Valsts valodas prasme: augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1).
Vēlamas labas angļu vai krievu valodas zināšanas.
Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
Prasme strādāt komandā.
Prasme strādāt ar MS Windows operētājsistēmu, MS Office nepieciešamajām programmām, interneta pārlūka programmām un biroja tehniku.

Piedāvājam stabilu atalgojumu (bruto alga 1301- euro mēnesī) un sociālās garantijas.

CV un pieteikuma vai motivācijas vēstuli sūtīt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam uz e-pasta adresi dmv@riga.lv, vai pa pastu uz adresi Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 ar norādi – Personāla nodaļai.
Informācija konkursa norises laikā pieejama Personāla nodaļā, tālr.67012489, 67037661.

Dokumentu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2022.gada 7.oktobrim ieskaitot.

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Personas datu apstrādes pārzinis

Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde - Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Pārzinis), adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dārzciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

Vakanto amatu kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt Pārziņa rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrāde

Mērķis personas datu apstrādei

Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Apstrādes juridiskais pamats

1.       Pārzinim tiesību aktos (Darba likumā) noteikto juridisko pienākumu izpilde.

2.       Līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu.

3.       Pārzinim apstrāde ir vajadzīga Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai - saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdu gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Iespējamie personas datu saņēmēji

Pašvaldības darbinieki, kas saistīti ar konkrēto atlases procesu.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei, vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, Jūsu CV un tam pievienotie dokumenti tiks saglabāti vienu gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, tiks pievienoti Jūsu darbinieka personas lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

Pārzinis ievāc Jūsu informāciju, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu Pārzinim saistošos juridiskos pienākumus un, lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos noteiktas informācijas iegūšana Pārzinim ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu.

Datu avoti

·         No Jums, iesniedzot Pārzinim pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu.

·         Savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums.

·         No Jums, ja Jūs iesniegsiet Pārzinim kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet Pārzinim.

·         No Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu.

·         Attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

Attiecīgo personas datu kategorijas

Personas datus, lai pārbaudītu Pārzinim sniegtās informācijas patiesumu, kā arī lai izvērtētu Jūsu atbilstību vakantajam amatam.


Informējam, ka Jums, kā datu subjektam, ir tiesības:
1.    pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta, apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2.    iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  dmv@riga.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 7. oktobris