PROFESORS

877
Rīga
Cits


Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedrā

 • uz vienu profesora amata vietu (0,5 slodze) – Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozare/Reģionālās ekonomikas apakšnozare, specializācijā  Teritorijas attīstības pārvaldība un pilsētekonomika

Prasības pretendentiem:

 • Ekonomikas zinātņu doktora grāds vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas vismaz B2 kategorijā;
 • Vismaz 5 (piecas) publikācijas zinātniskajos žurnālos, indeksētas starptautiskās citējamības datu bāzēs pēdējo 6 (sešu) gadu laikā, no kurām vismaz trīs ir publicētas Q1 vai Q2 līmeņa JCR kategorijas ranga žurnālā;
 • Hirsh indekss Scopus vismaz 3 (trīs);
 • Vismaz 3 (trīs) pētniecības un attīstības projektu zinātniskā vadība vai zinātniskā līdzdalība to īstenošanā pēdējo 6 (sešu) gadu laikā;
 • Vismaz 2 (divu) zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā;
 • Vismaz 1 (viena) promocijas darba vadība, par kuru ir piešķirts zinātnes doktora grāds;
 • Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības nozarē: Sociālās zinātnes: Ekonomika un uzņēmējdarbība;
 • Pieredze augstskolas vai zinātniskās institūcijas zinātnes padomes vai tās struktūrvienības zinātniskās padomes vadībā vai līdzdalībā tās darbībā;
 • Pieredze studiju kursu izstrādē un vadībā;
 • Pieredze nodarbību vadībā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijām latviešu un angļu valodā, t.sk. ārvalstu studentiem;
 • Pieredze bakalaura, maģistra un promocijas darbu vadīšanā un recenzēšanā, t.sk. ārvalstu studentiem;
 • Pārējās prasības saskaņā ar RTU normatīvos noteikto.

Darba samaksa: sākot no 877.00 EUR mēnesī par 0,5 slodzi

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai ir jāiesūta elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu (cv@rtu.lv):

 1. rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 2. dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 3. zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas.
 4. valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments saskaņā ar Valsts valodas likumu, ja studiju programma tiek īstenota valsts valodā (ārvalstu pretendentiem),
 5. studējošo aptauju rezultātu kopsavilkums par iepriekšējos 6 (sešos) gados īstenotajiem studiju kursiem.

Ar visām normatīvos noteiktajām prasībām varat iepazīties RTU mājaslapā.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmā.

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājas lapas sadaļā “Darbs RTU” vai pa tālr. 29223913.

Mēs atbalstām  iekļaujošu darba vidi, un kandidātus(-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas Tehniskā universitāte
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  cv@rtu.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 24. decembris