PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTS

809-899
Rīga
Cits


Labklājības ministrija

Ja arī tavas vērtības ir cilvēks, atbildība, profesionalitāte un sadarbība,
aicinām pieteikties Labklājības ministrijas izsludinātajā konkursā uz vakanto amata vietu –Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta
“Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” projekta vadītāja asistents
(uz projekta laiku līdz 30.06.2028.)


Mēs piedāvājam:
-    radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
-    darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
-    mēnešalgu no 809,00 EUR līdz 899,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni;
-    atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, t. sk. ministrijas bērnistabas īslaicīgas izmantošanas iespējas;
-    veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
-    darbavietu Rīgas centrā un elastīga darba laika iespējas, t.sk. iespējas strādāt attālināti.

Galvenie amata pienākumi:
-    veikt Projekta vadītāja asistenta pienākumu izpildi atbilstoši Projekta īstenošanas nosacījumiem, apstiprinātajām aktivitātēm un laika grafikam un Projekta vadītāja noteiktajiem konkrētajiem uzdevumiem un to izpildes termiņiem;
-    koordinēt pašvaldību, pakalpojumu sniedzēju iesniegto atskaišu, nodevumu un rēķinu saņemšanu, veikt saņemto dokumentu pārbaudi un apstrādi;
-    nodrošināt ar projekta aktivitātēm saistītās informācijas (atbildes uz informācijas pieprasījumiem, vēstules, ikdienas sarakste) savlaicīgu sagatavošanu un noformēšanu;
-    organizēt projekta lietvedību, sekot līdzi apstiprinātā nomenklatūras saraksta aktualitātei, pēc nepieciešamības sagatavojot grozījumus tajā;
-    nodrošināt sanāksmju protokolēšanu;
-    nodrošināt savlaicīgu informācijas apkopošanu par plānotajiem semināriem, konferencēm, apmācībām;
-    nodrošināt Projekta personālam atbalstu semināru, konferenču, apmācību, u.c. projekta aktivitāšu organizatoriskajos jautājumos;
-    sniegt atbalstu kvalitatīvas un savlaicīgas nepieciešamās ar projektu saistītās informācijas un dokumentu sagatavošanā un pēc nepieciešamības sagatavot dažādu ar projekta īstenošanu saistīto informāciju un pārskatus;
-    nodrošina informatīvo materiālu un citu vizuālo materiālu sagatavošanu atbilstoši projekta aktivitātēm un nepieciešamībai;
-    nodrošināt projekta nepieciešamībām paredzēto materiāltehnisko resursu (kanceleja, mēbeles, datori) tehnisko prasību definēšanu un pasūtīšanu, kā arī materiāltehniskās vērtības pamatojošās dokumentācijas uzkrāšanu un uzglabāšanu;
-    nodrošināt vērtību un materiālu (t.sk. papīrs, reprezentācijas materiāli) norakstīšanas procedūru, gatavot aktus par norakstīšanu un organizēt to virzību, sniegt atbalstu iepirkumu organizēšanā.

Prasības pretendentiem:

-    akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
-    pieredze un zināšanas informācijas apstrādē, dokumentu sistematizācijā, uzkrāšanā un
uzglabāšanā;
-    izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
-    zināšanas par Eiropas Savienības sociālo politiku un struktūrfondu regulējumu;
-    prasme uzturēt uz rezultātu orientētas un lietišķas attiecības ar iesaistītajām institūcijām un to
darbiniekiem;
-    spēja efektīvi veidot un uzturēt konstruktīvas, uz rezultātu orientētas starppersonu un
starporganizāciju attiecības ar citām valsts pārvaldes, un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām
organizācijām, tiesu instancēm, ārvalstu institūcijām;
-    spēja pieņemt lēmumus īsā laikā, arī situācijās, kad ir ierobežota apjoma informācija;
-    spēja piedāvāt vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavot pamatotu lēmumu un
prognozēt iespējamās sekas;
-    spēja uzņemties iniciatīvu, rīkoties negaidot norādījumus;
-    gatavība rīkoties saskaņā ar tiesiskuma un ētikas standartiem valsts intereses izvirzot pirmajā
vietā;
-    ļoti labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
-    valsts valodā iegūta izglītība vai C līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valodas prasmes;
-    ļoti labas angļu valodas zināšanas (vismaz B1 līmenī);
-    plānošanas, organizēšanas, komunikācijas prasmes;
-    atvērtība alternatīviem risinājumiem un prasme uzklausīt dažādus viedokļus;
-    spēja būt godīgam un taisnīgam, sadarbojoties ar kolēģiem, iecietīgam pret dažādiem darba
stiliem un atšķirīgiem viedokļiem.

Iesniedzamie dokumenti :
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    CV;
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-    dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
-    valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2022. gada 8.decembrim, nosūtot uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv ar norādi “SDSPPD_PMSDA_proj_vad_asist” Tālr.uzziņām 67021602.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (darba intervija) var tikt organizēta attālinātā režīmā. Lai apliecinātu savu personību, pirms intervijas būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Labklājības ministrijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Ar Labklājības ministrijas privātuma politiku variet iepazīties interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstade

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Labklājības ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 8. decembris