PROJEKTA KOORDINATORS

1171-1301
Rīga
Cits


Labklājības ministrija

Ja arī tavas vērtības ir cilvēks, atbildība, profesionalitāte un sadarbība, aicinām pieteikties Labklājības ministrijas izsludinātajā konkursā uz vakanto amata vietu –Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” projekta koordinators
(uz projekta laiku līdz 30.06.2028.)Mēs piedāvājam:

-    radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
-    darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
-    mēnešalgu no 1171,00 EUR līdz 1301,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni;
-    atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, t. sk. ministrijas bērnistabas īslaicīgas izmantošanas iespējas;
-    veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
-    darbavietu Rīgas centrā un elastīga darba laika iespējas, t.sk. iespējas strādāt attālināti.

Galvenie amata pienākumi:
-    koordinēt Projekta profesionālās pilnveides un augstākās izglītības, profesionālā atbalsta un informatīvi izglītojošu pasākumu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu prasību izstrādi, koordinēt šo iepirkumu līgumu izpildes uzraudzību, koordinēt līgumu izpildei nepieciešamās informācijas no pasūtītāja puses sagatavošanu;
-    koordinēt savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju iesniegto pārskatu, atskaišu un to pamatojošo dokumentu pārbaudi un apstrādi, saskaņošanu un nodošanu apmaksai;
-    nodrošināt regulāru iekšējās kontroles pasākumu īstenošanu Projekta aktivitāšu ietvaros;
-    reizi ceturksnī pārraudzīt Projekta aktivitāšu rezultatīvo rādītāju un finanšu izpildes atbilstību plānam, veikt rīcībā esošo datu par Projekta aktivitāšu īstenošanu analīzi un kontroli;
-    elektroniski ievadīt un uzkrāt ar Projekta aktivitāšu īstenošanu saistītos datus (personas, personu kodi, izglītība, stundu uzskaite u.c.), nodrošināt to precizitāti un pareizību, kā arī regulāru analīzi, t.sk. nodrošināt datu izmantojamību dažādos griezumos Projekta aktivitāšu turpmākai plānošanai un pilnveidei;
-    sadarboties ar pārējo Projekta personālu, pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām ar Projekta aktivitāšu īstenošanu saistītajos jautājumos;
-    nodrošināt Projekta ietvaros no fiziskām un juridiskām personām saņemto sūdzību un iesniegumu izskatīšanu atbilžu projektu sagatavošanu amata kompetences ietvaros;
-    iesniegumu izskatīšanu, atbilžu projektu sagatavošanu amata kompetences ietvaros;
-    sagatavot informāciju par aktivitāšu īstenošanu atskaitēm, maksājumu pieprasījumiem un pārskatiem, t.sk. sadarbības iestādei iesniedzamām atskaitēm un pārskatiem;
-    sagatavot un uzturēt pārbaužu grafiku, ko plānots veikt Projekta aktivitāšu īstenošanas vietās pie pakalpojumu sniedzējiem, kā arī uzturēt veikto pārbaužu aktu reģistru un lietvedību.

Prasības pretendentiem:
-    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams sociālo zinātņu, administrēšanas vai sociālās labklājības jomā;
-    darba pieredze projektu aktivitāšu plānošanā un organizēšanā;
-    darba pieredze sadarbībā ar Eiropas Savienības institūcijām sociālās politikas jautājumos;
-    pieredze liela apjoma informācijas un datu uzkrāšanā, apstrādē un analīzē;
-    izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
-    zināšanas par projektu vadības (plānošanas, īstenošanas un uzraudzības) procesiem; • zināšanas sociālā darba jomā;
-    prasme līdzsvarot dažādu iesaistīto pušu intereses;
-    prasme sagatavot atskaites, pārskatus;
-    valsts valodā iegūta izglītība vai C līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valodas prasmes;
-    labas angļu valodas prasmes (vismaz B1 līmenī);
-    prasme strādāt ar dokumentu sagatavošanas lietojumprogrammām.

Iesniedzamie dokumenti :
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    CV;
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-    dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī;
-    valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2022. gada xx.decembrim, nosūtot uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv ar norādi “SDSPPD_PMSDA_proj_koordin” Tālr.uzziņām 67021602.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (darba intervija) var tikt organizēta attālinātā režīmā. Lai apliecinātu savu personību, pirms intervijas būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Labklājības ministrijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Ar Labklājības ministrijas privātuma politiku variet iepazīties interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstade

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Labklājības ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2022. gada 8. decembris