VECĀKAIS EKSPERTS

1251-1351
Rīga
Standarta darba laiks


Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399)
izsludina atklātu konkursu uz
Izglītības departamenta vecākā eksperta darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku)Amata mērķis:
Vispārējās izglītības, profesionālās un interešu izglītības jomā koordinēt pedagogu darba samaksas jautājumus un izstrādāt priekšlikumus pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidei.

Galvenie amata pienākumi:
-    Analizēt un apkopot informāciju nepieciešamo plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un informatīvo ziņojumu izstrādei, kā arī izstrādāt tiesību aktu projektus par:
-    pedagogu darba samaksas jautājumiem atbilstoši izglītības jomām un īstenošanas formām;
-    kārtību, kādā aprēķināms valsts finansējums pedagogu darba samaksai.
-    Nodrošināt pedagogu darba samaksas politikas efektīvu īstenošanu, tostarp:
-    veikt regulāru informācijas apkopojumu un analīzi par pedagogu darba samaksu – analizēt ministrijas statistikas datus, Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) pieejamo informāciju, izglītības iestāžu tarifikāciju datus, organizēt ieteikumu izstrādi izglītības politikas veidošanai pedagogu darba samaksas jomā;
-    veikt sabiedrības pārstāvju, sociālo partneru un nozaru struktūrvienību jauno politikas iniciatīvu pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidei analīzi un izstrādāt priekšlikumus to alternatīvām;
-    izstrādāt priekšlikumus pirmsskolas, vispārējās, speciālās, un interešu izglītības finansēšanas stratēģiju pilnveidei;
-    veikt pirmsskolas, vispārējās, speciālās un interešu izglītības finansēšanas principu modelēšanu, prognozēšanu un analīzi;
-    izstrādāt priekšlikumus pedagogu darba samaksas sistēmas finansēšanas principu alternatīviem risinājumiem;
-    sniegt atbalstu profesionālās izglītības pedagogu darba samaksas principu modelēšanā, prognozēšanā un analīzē;
-    sniegt atbalstu profesionālās izglītības finansēšanas stratēģiju izstrādē;
-    iesaistīties speciālās un iekļaujošās izglītības jautājumu risināšanā, tostarp izglītojamajiem no sociālās atstumtības riska grupām;    
-    sniegt atzinumus par citu institūciju un ministrijas struktūrvienību izstrādātajiem tiesību aktu, attīstības plānošanas dokumentu projektiem un citu dokumentu projektiem departamenta kompetences jomās.
-    Sagatavot atbildes uz ministrijā saņemto korespondenci atbilstoši savai kompetencei.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
-    Darba pieredze valsts pārvaldē (tai skaitā pašvaldībā, augstākās izglītības iestādē, zinātniskajā institūcijā vai kādā citā atvasinātā publiskā personā) attiecīgajā vai līdzvērtīgā jomā – vēlams vismaz trīs gadi (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Darba pieredze tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā, vai darba pieredze analītisku pārskatu izstrādē (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Vēlama darba pieredze pašvaldības finanšu plānošanā vai izglītības procesa finansēšanā valsts pārvaldes iestādē.
-    Zināšanas par Latvijas izglītības sistēmu.
-    Zināšanas par izglītības politikas plānošanu, ieviešanu un uzraudzību.
-    Zināšanas par tiesību aktu projektu izstrādi un virzību Ministru kabinetā vai Saeimā.
-    Zināšanas par Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma normu piemērošanu.
-    Zināšanas un izpratne par izglītības sistēmas finanšu plānošanu.
-    Zināšanas par pedagogu darba samaksas sistēmas principiem.
-    Spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisko apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus.
-    Komunikācijas un argumentācijas prasmes.
-    Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme noteikt prioritātes.

Ministrija piedāvā:
-    iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
-    mēnešalgu no 1215 euro līdz 1351 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un kritēriju izvērtējumam (izglītība, profesionālā pieredze un kompetences),
-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
-    elastīgā un attālinātā darba iespējas,
-    darba vietu Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1.    motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes).
2.    amata pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
3.    amata pretendenta izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Amata pretendentiem/-ēm pieteikties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi „ID vecākais eksperts”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks amata pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta amata pretendenta profesionālā sagatavotība vecākā eksperta amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos amata pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047949.


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Izglītības un zinātnes ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkursi@izm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 1. februāris