PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (VALSTS PĀRVALDES JOMĀ)

1746-2321
Rīga
Standarta darba laiks


Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātnes padome (reģ. Nr. 90000048222)
atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringa departamenta Zinātniskās ekspertīzes nodaļas vadītāja vietnieka zinātniskās ekspertīzes plānošanas jautājumos ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku)Amata mērķis:
Nodrošināt zinātniskās izcilības vairošanu Latvijas zinātnes vidē, nodrošinot ekspertīzi augstākajā kvalitātē, kā arī apkopojot datus, lai veidotu zināšanās balstītu zinātnes attīstību.

Galvenie amata pienākumi:
-    Veikt iekšējo administratīvo darbu koordinēšanu departamenta direktora darba atbalstam, nodrošināt vienotas zinātniskās vērtēšanas sistēmas nacionālajiem, struktūrfondu un starptautiskajiem sadarbības projektiem izstrādi un ieviešanu.
-    Nodrošināt zinātniskās ekspertīzes plānošanu nodaļas ietvaros, atbilstoši izsludinātajiem pētniecības projektu konkursiem.
-    Nodrošināt metodisko materiālu izstrādi zinātniskajiem ekspertiem un projektu iesniedzējiem konkursu ietvaros.
-    Nodrošināt metodisko norādījumu un instrukciju izstrādi nodaļas vecākajiem ekspertiem nozarēs.
-    Organizēt un koordinēt zinātnisko ekspertu paneļus.
-    Sagatavot informāciju projektu konkursu zinātniskās izvērtēšanas noslēgumā, ņemot vērā zinātniskās izvērtēšanas rezultātus un konkursa nosacījumus finansējuma sadales mehānismam.
-    Nodrošināt projektu vidusposma vai noslēguma zinātnisko pārskatu zinātnisko izvērtēšanu.
-    Sagatavot nepieciešamos pārskatus, veikt datu apstrādi, analīzi, salīdzināšanu un apkopošanu savas kompetences ietvaros.
-    Piedalīties padomes pētniecības programmu progresa ziņojumu un citu atskaišu dokumentācijas izstrādē.
-    Sagatavot publicēšanai informāciju par padomes pētniecības programmu norisi.
-    Nodrošināt pieejas un principu izstrādi starpdisciplināru, lietišķo un inovāciju projektu zinātniskajai izvērtēšanai.
-    Uzraudzīt nodaļas vecāko ekspertu nozarēs darbu izpildi atbilstoši plānotajam grafikam un projektu konkursos noteiktajiem termiņiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
-    Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams doktora zinātniskais grāds.
-    Pieredze statistikas datu apkopošanā, apstrādē un to analīzē ilgāka par 1 gadu (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Pieredze analītisku dokumentu projektu sagatavošanā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Pieredze darbā valsts pārvaldē (tai skaitā pašvaldībā, augstākās izglītības iestādē, zinātniskajā institūcijā vai kādā citā atvasinātā publiskā personā) (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē augstākās izglītības un zinātnes jomu.
-    Zināšanas par Latvijas zinātnes sistēmu.
-    Izpratne par lielapjoma datu analīzes metodēm un principiem.
-    Zināšanas par personālvadības procesiem valsts pārvaldē.
-    Zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem.
-    Spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisko apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus.
-    Ļoti labas angļu valodas zināšanas.
-    Komunikācijas un argumentācijas prasmes.
-    Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un padoto darbu.
Piedāvājam:
-    iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
-    mēnešalga no 1746 euro līdz 2321 euro, ņemot vērā pretendenta kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu,
-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
-    darba vietu Rīgā, Smilšu ielā 8 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1.    motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:
1.1.    iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);
1.2.    iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.
2.    pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
3.    pretendenta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: konkursi@izm.gov.lv ar norādi „LZP ZEN vadītāja vietnieks”.
Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība nodaļas vadītāja vietnieka amata aprakstā noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Zinātnes padome informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Zinātnes padome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000048222), kontaktinformācija: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047949.


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Latvijas Zinātnes padome
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkursi@izm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. janvāris