JURISKONSULTS

1259-1399
Rīga
Standarta darba laiks


Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399)

izsludina atklātu konkursu uz

Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulta (iepirkumu joma)  

valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)Amata mērķis:
Ministrijas juridisko dokumentu sagatavošana un saņemto dokumentu juridiska izvērtēšana publisko iepirkumu jomā, līgumu noslēgšanas nodrošināšana, ministrijas centralizēto publisko iepirkumu īstenošanas nodrošināšana.

Galvenie amata pienākumi:
-    Piedalīties iepirkuma komisijas darbā, veikt publisko iepirkumu ietvaros iesniegto piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kompetento institūciju un attiecīgo nozaru ieteikumiem.
-    Veikt iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu.
-    Veikt ministrijas centralizēto iepirkumu procesa īstenošanu.
-    Izstrādāt nepieciešamos publisko iepirkumu dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
-    Juridiski noformēt administratīvos aktus un sagatavot līgumu projektus.
-    Sagatavot atzinumus par citu valsts institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem publisko iepirkumu jomā.
-    Izstrādāt ministrijas iekšējos tiesību aktu projektus iepirkumu jomā.
-    Sagatavot nepieciešamo pārskatu par publiskajiem iepirkumiem iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojam.
-    Pārstāvēt ministrijas intereses Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs.
-    Sagatavot atbildes uz ministrijā saņemto korespondenci publisko iepirkumu jomā.
-    Konsultēt ministrijas padotībā esošo iestāžu (tostarp izglītības iestāžu) vadītājus, citus izglītības iestāžu darbiniekus un ministrijas vadību un nodarbinātos publisko iepirkumu jomā un sniegt atbalstu jautājumu risināšanā.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
-    Augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
-    Pieredze publisko iepirkumu jomā ilgāka par 2 gadiem (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Pieredze juridiskajā darbā, t.sk. līgumu izstrādē (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē.
-    Zināšanas par publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu un kompetento institūciju izstrādāto vadlīniju publisko iepirkumu regulējuma piemērošanu.
-    Zināšanas par tiesību aktu projektu izstrādi.
-    Zināšanas administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību jomā.
-    Zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem.
-    Vismaz viena svešvaloda (kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanu līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā.
-    Komunikācijas un argumentācijas prasmes.
-    Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme noteikt prioritātes.

Ministrija piedāvā:
-    iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
-    mēnešalgu no 1259 euro līdz 1399 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un kritēriju izvērtējumam (izglītība, profesionālā pieredze un kompetences),
-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
-    elastīgā un attālinātā darba iespējas,
-    darba vietu Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1.    motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:
1.1.    iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);
1.2.    iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.
2.    amata pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
3.    amata pretendenta izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).
Amata pretendentiem/-ēm pieteikties 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi „JNĪD juriskonsults (iepirkumu joma)”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:
1.kārtā notiks amata pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā pretendenti tiks aicināti veikt praktisko uzdevumu;
3.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta amata pretendenta profesionālā sagatavotība juriskonsulta (iepirkumu joma) amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos amata pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047949.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Izglītības un zinātnes ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  konkursi@izm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 21. februāris