DOCENTS

1515
Rīga
Cits


Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte,

Reģ. Nr. 90000068977,

izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTES

Ģeomātikas katedrā

uz DOCENTA (praktiskā) amata vietu (0,6 slodze)

Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozare

Ģeodēzija un ģeoinformātika


Prasības pretendentiem:

 • Doktora grāds Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozarē;
 • Pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs praktiskā darba stāžs ne mazāks kā 7 (septiņi) gadi;
 • Ir kompetence lasīt lekciju kursus, vadīt studiju nodarbības, organizēt pārbaudījumus savā studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos.


Darba samaksa: 1515 Eiro/mēnesī par 0.6 slodzi


Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai ir jāiesūta elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu (cv@rtu.lv):

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 • zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas.

Ar visām normatīvos noteiktajām prasībām varat iepazīties RTU mājaslapā.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmā.

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājas lapas sadaļā “Darbs RTU” vai pa tālr. 29223913.

Mēs atbalstām  iekļaujošu darba vidi, un kandidātus(-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Rīgas Tehniskā universitāte
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  cv@rtu.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 13. aprīlis