GALVENAIS INSPEKTORS (IEKŠLIETU JOMĀ)

1480
Rīga
Standarta darba laiks


Valsts robežsardze

Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes Sadarbību koordinācijas nodaļas galvenais inspektors (21.saime, IIIB līmenis) (uz noteiktu laiku)

Prasības amata pretendentiem:
 • augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, humanitāro zinātņu (valodu studiju un programmu izglītības programmu grupa), komerczinību un administrēšanas vai civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā;
 • vismaz 3 gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē vai (dienestā) darbā Iekšlietu nozarē starptautisko attiecību jomā;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme izmantot datorprogrammas (MS Office produkti, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas);
 • pirms stāšanās amatā nepieciešams saņemt 3.kategorijas (konfidenciāli) speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Galvenie amata pienākumi:     
 • nodrošināt un koordinēt Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas personāla dalību Eiropas Savienības institūciju, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (turpmāk – FRONTEX aģentūra), Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (turpmāk – CEPOL), Eiropas Savienības patvēruma aģentūras (turpmāk – EASO) un citu Eiropas Savienības aģentūru rīkotajos pasākumos (izņemot kopīgajās operācijās), kā arī pastāvīgi veikt dalības uzskaiti;
 • izstrādāt Valsts robežsardzes rīkojuma dokumentu projektus, tai skaitā par Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas personāla komandējumiem dalībai Eiropas Savienības institūciju, FRONTEX aģentūras, CEPOL, EASO un citu Eiropas Savienības aģentūru rīkotajos pasākumos (izņemot kopīgajās operācijās);
 • sagatavot dokumentus izdevumu pieteikšanai un atmaksāšanai par Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas personāla dalību Eiropas Savienības institūciju, FRONTEX aģentūras, CEPOL, EASO un citu Eiropas Savienības aģentūru rīkotajos pasākumos (izņemot kopīgajās operācijās), kā arī kontrolēt Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas personāla komandēšanā izlietoto finanšu līdzekļu atmaksu, informējot tiešo priekšnieku;
 • pārstāvēt Valsts robežsardzi Eiropas Savienības institūciju un Eiropas Savienības aģentūru sanāksmēs, darba grupās, konferencēs un semināros, kā arī sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus;
 • pārzināt Valsts robežsardzei saistošo jautājumu virzību Eiropas Savienības institūcijās un Eiropas Savienības aģentūrās, sniegt priekšlikumus to prasību ieviešanai un realizācijai Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā, kā arī informēt Valsts robežsardzes vadību, Valsts robežsardzes struktūrvienības un Valsts robežsardzes koledžu par aktualitātēm Eiropas Savienības lietās;
 • vērtēt no Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas Savienības aģentūrām saņemtos dokumentus, sagatavot uzziņas par saņemto dokumentu saturu, kā arī izstrādāt nacionālo pozīciju un instrukciju projektus, koordinēt to saskaņošanu un virzību;
 • veikt nepieciešamās informācijas sagatavošanu un pasākumu organizēšanu sakarā ar Šengenas novērtēšanu Latvijā, tai skaitā Šengenas novērtēšanas vizīšu plānošanu un organizāciju Latvijā;
 • apkopot, analizēt informāciju un sagatavot ziņojumus par Šengenas novērtēšanas laikā uz Latvijas robežām konstatēto trūkumu novēršanu un rekomendāciju ieviešanu, regulāri aktualizēt trūkumu novēršanas un ieteikumu realizācijas plānu;
 • analizēt un sagatavot informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu praksi un rezultātiem Šengenas novērtēšanas realizācijā un konsultēt Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžu Šengenas acquis prasību ieviešanas jomā;
 • organizēt un koordinēt ārvalstu amatpersonu vizītes Eiropas Savienības institūciju un Eiropas Savienības aģentūru pasākumu ietvaros Latvijas Republikā un veikt finanšu līdzekļu aprēķinus par to izmaksām;
 • veikt Valsts robežsardzes kontaktpunkta koordinatora pienākumus FRONTEX aģentūras, CEPOL un EASO jautājumos;
 • izstrādāt iekšējo normatīvo aktu projektus amata kompetences ietvaros.

   Piedāvājam:

   • atbildīgu un interesantu darbu;
   • personīgo izaugsmi un iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas; 
   • darbu un profesionālo pieredzi valsts pārvaldē;
   • sociālās garantijas;
   • veselības apdrošināšanu.

   Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe – „majors”. Amata mēnešalgu veido – mēnešalgas bāze 1480 EUR, kā arī risks dzīvībai/veselībai, korupcijas risku pakāpe un individuālā izdiena.


   Pieteikuma iesniegšana:

   Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: amatu.konkursi@rs.gov.lv norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītājam Rūdolfa ielā 5, Rīgā, LV-1012. 

   Tiks izskatīti to kandidātu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu izvērtēšanas būs izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

   Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012; Valsts robežsardze datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv

   Dati par vakanci
   • Uzņēmums:
    Valsts robežsardze
   • Adrese:
    Rīga
   • Darba laiks:
    Standarta darba laiks
   • Saziņai:
    amatu.konkursi@rs.gov.lv
   • Mājaslapa:
   • Termiņš:
    2023. gada 28. marts