VECĀKAIS REFERENTS

1357
Rīga
Standarta darba laiks


Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:
-    atbilstoši Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas (turpmāk - nodaļa) kompetencei piedalīties valsts politikas izstrādē un tās īstenošanas koordinēšanā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un sabiedrības integrācijas jomā;
-    sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām vākt, apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju un sagatavot ziņojumus, informāciju publicēšanai ministrijas „mājaslapā” un citus informatīvos materiālus par Nodaļas kompetences jomām;
-    atbilstoši Nodaļas kompetencei izstrādāt tiesību aktu un politikas attīstības dokumentu projektus;
-    atbilstoši Nodaļas kompetencei pēc augstāku amatpersonu norādījumiem konsultēt pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un citas ieinteresētās personas Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
-    sagatavot atzinumu projektus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas attīstības dokumentu projektiem;
-    izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus un sagatavot atbildes uz tiem Nodaļas kompetences ietvaros;
-    piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs, komisijās, padomēs, darba grupās un pasākumos par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī nodrošināt to organizēšanu;
-    atbilstoši Nodaļas kompetencei piedalīties Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un citu starptautisku institūciju darbībā;
-    sadarboties ar valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
-    akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
-    vismaz 1 (viena) gada darba pieredze valsts pārvaldē;
-    ļoti labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai (pieejama https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5e));
-    prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
-    vēlama pieredze sadarbībā ar valsts un/vai pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām pilsoniskas sabiedrības attīstības, integrācijas un/vai sociālajos jautājumos;
-    vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas attīstības dokumentu projektu izstrādē;
-    labas zināšanas par sabiedrības integrācijas jautājumiem nacionālā un starptautiskā līmenī;
-    labas zināšanas par cilvēktiesībām un migrācijas politiku;
-    ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
-    labas prasmes strādāt ar MS Office un interneta resursiem.

Mēs Tev piedāvājam:
-    interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
-    mēnešalgu 1357 EUR (pirms nodokļu nomaksas, amats klasificēts 37.saimes II A līmenī, 11.mēnešalgu grupā);
-    profesionālās izaugsmes iespējas;
-    darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
-    darba vietu Rīgas centrā;
-    elastīgā un attālinātā darba iespējas;
-    veselības apdrošināšanas polisi;
-    ikgadējo darba izpildes novērtēšanas prēmiju un atvaļinājuma pabalstu;
-    papildatvaļinājumu par ikgadējo darba izpildes novērtējumu;
-    valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

Konkursa pretendentiem līdz 2023.gada 12.aprīlim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, (darba laiks pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:15 un piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00), ievietojot pie ieejas izvietotajā korespondencei paredzētajā kastē, ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs – 2023.gada 12.aprīlis, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963 vai e-pastu: vakances@km.gov.lv, šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu”:
-    parakstīta pretendenta pieteikuma anketa (ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un piekrišanu pretendenta pieteikumā un dzīvesgājuma aprakstā norādīto datu apstrādei) (pieejami Kultūras ministrijas tīmekļvietnē: https://www.km.gov.lv/lv/vakances);
-    parakstīts dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Viate) latviešu valodā (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama: https://europass.lv);
-    izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
-    Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
-    kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 25425479.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Latvijas Republikas Kultūras ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  vakances@km.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 12. aprīlis