Izglītības un skolu PSIHOLOGS

1300-1400
Jelgava
Standarta darba laiks


Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"

Jelgavas Centra pamatskola - skola kā piedzīvojumu, iedvesmas un iespēju vieta ikvienam.

Izglītības skolu psihologs  1 amata likme

Atalgojums: 1400 EUR par likmi (30 stundas)


Galvenie darba pienākumi:

Izglītojamā psiholoģiskā izpēte;

Izglītojamo emocionāli psiholoģiskā vides izpēte iestādē;

Izglītojamo, vecāku, pedagogu un citu iestādes darbinieku konsultēšana saistībā ar izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumiem;

Psiholoģiskās palīdzības sniegšana un citu kompetentu speciālistu piesaiste krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem;

Ieteikumu sagatavošana izglītojamā mācību, audzināšanas, uzvedības un emocionāla rakstura grūtību gadījumos, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar pedagogiem, atbalsta personālu, citām personām;

Preventīvā darba ar izglītojamajiem, viņu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem veikšana:

 Izglītojamo, viņu vecāku/likumisko pārstāvju un pedagogu, citu personu izglītošana psiholoģijas jautājumos;

Atbalsta sniegšana izglītojamajiem adaptācijas procesā

Rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, atbalsta pasākumu piešķiršanai izglītības procesā un valsts pārbaudes darbos vai citos gadījumos, kuri paredzēti normatīvajos aktos, vai pēc vecāka/likumiskā pārstāvja rakstiska pieprasījuma atbilstoši psihologa kompetencei;

Izglītojamā ar speciālām vajadzībām, viņa vecāku/likumisko pārstāvju un pedagogu konsultēšana jautājumos par individuālo pieeju mācību un audzināšanas procesā;

Sadarbība ar izglītojamā vecākiem / likumiskajiem pārstāvjiem, viņu informēšana par izglītojamā resursiem un grūtībām iestādē, piedāvājot psiholoģisku atbalstu, palīdzību, nepieciešamības gadījumā sniedzot ieteikumus;

Dokumentu kārtošana atbilstoši Psihologu likumā, Psihologu ētikas kodeksā un iestādes noteiktajām prasībām;


Pieteikumu un CV sūtīt uz jcp@izglitiba.jelgava.lv  vai zvanot +37129151882


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde"
 • Adrese:
  Jelgava
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  jcp@izglitiba.jelgava.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 1. septembris