SKOLAS DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1520
Liepāja
Standarta darba laiks


Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”, reģ. nr.90000063151 aicina darbā

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktoru

Darba vieta: Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba slodze: 40 stundas nedēļā

Amata algas likme: 1520,00 EUR (bruto)

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas pārzināšana profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • izglītības jomu un izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • zināšanas vadības darba organizēšanas metodikā;
 • stratēģiskais redzējums par iestādes attīstību;
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • vēlama pieredze projektu vadīšanā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, izteikt, aizstāvēt viedokli, strādāt radoši, komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas komunikācijas, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, ar izglītības darba vadību saistītu datu bāžu pārzināšana).

Amata pienākumi:

 • vadīt izglītības iestādi atbilstoši likumdošanai, izglītības iestādes nolikumam un personīgi atbildēt par izglītības iestādes darbu kopumā un darba rezultātu;
 • nodrošināt Latvijas Republikas likumu un lēmumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, tās pakļautībā esošo iestāžu, pašvaldības, Liepājas pilsētas Izglītības pārvades izstrādāto normatīvo dokumentu izpildi izglītības iestādē;
 • vadīt izglītības iestādes darbību reglamentējošu dokumentu izstrādi un to izpildi;
 • nodrošināt izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu un pilnveidošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju, pašvaldību, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, skolas padomi, interešu izglītības iestādēm, skolēnu vecākiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;

 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas un papildizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;

 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta apliecināta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā);

 • dokuments, kas apliecina, ka pretendents prot vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • papildus pretendents var iesniegt pēdējo trīs gadu tālākizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, kā arī ieteikuma vēstules.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktora amata vakance” var iesniegt līdz 08.05.2023., nosūtot:

 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu personals@liepaja.edu.lv;
 • pasta sūtījumā uz adresi – Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Peldu iela 5, Liepāja, LV–3401 (jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 08.05.2023.).

Tālrunis uzziņām 63489135.

Mēs augstu vērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), Peldu ielā 5, Liepājā, LV3401, tālrunis 63 489 168, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.edu.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
 • Adrese:
  Liepāja
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@liepaja.edu.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 8. maijs