JURISKONSULTS

1956-2176
Rīga
Cits


Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399)

izsludina atklātu konkursu uz

Juridiskā un nekustamā īpašuma departamenta juriskonsulta

valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

Savlaicīga un efektīva juridiskā atbalsta nodrošināšana Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) kompetencē esošajos jautājumos.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko analīzi, sekmējot tiesiskuma principu ievērošanu un attīstību.
 •   Izstrādāt tiesību aktu projektus, kas saistīti ar juridiska rakstura jautājumiem, un piedalīties ministrijas kompetencē esošo tiesību aktu projektu izstrādē.
 • Veikt ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu, tai skaitā iekšējo normatīvo aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu juridisku izvērtēšanu, kā arī sniegt priekšlikumus par minēto projektu turpmāko virzību.
 • Sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem tiesību aktu projektiem, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektiem.
 • Piedalīties ministrijas kompetencē esošo līgumu juridiskā izvērtēšanā
 • Izvērtēt ministrijas sagatavoto pārvaldes lēmumu, tai skaitā administratīvo aktu, projektu tiesiskumu un lietderību, kā arī plānoto faktisko rīcību.
 • Izvērtēt ministrijas un ministrijas padotībā esošo iestāžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības tiesiskumu un lietderību.
 • Izvērtēt ministrijas padotībā esošo iestāžu sagatavotās uzziņas, kā arī sagatavot uzziņas atbilstoši departamenta kompetencei.
 •   Pārstāvēt ministriju tiesvedības procesos, kuros ministrija ir lietas dalībnieks.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē.
 • Pieredze juridiskajā darbā ilgāka par 3 gadiem (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
 • Pieredze darbā valsts pārvaldē (tai skaitā pašvaldībā, augstākās izglītības iestādē, zinātniskajā institūcijā vai kādā citā atvasinātā publiskā personā) attiecīgajā jomā – vēlams vismaz 3 gadi (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
 • Pieredze tiesību aktu projektu izstrādē un virzībā pieņemšanai Ministru kabinetā vai Saeimā, pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē.
 • Pieredze administratīvo aktu sagatavošanā vai administratīvo aktu tiesiskuma izvērtēš
 • Pieredze tiesvedības procesos vai tiesvedības dokumentu sagatavošanā.
 •   Zināšanas administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību jomā.
 • Zināšanas par tiesību aktu projektu izstrādi un virzību Ministru kabinetā vai Saeimā.
 • Zināšanas par Latvijas tiesu sistēmu.
 • Zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem.
 • Izpratne par Latvijas izglītības sistēmu.
 • Vismaz viena svešvaloda (kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanu līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā.
 • Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu.
 •   Prezentēšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes.

Ministrija piedāvā:

 • iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē;
 • mēnešalgu no 1956 euro līdz 2174 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un kritēriju izvērtējumam (izglītība, profesionālā pieredze un kompetences);

           - sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā.

           - elastīgā un attālinātā darba iespējas.

           - darba vietu Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:

 1. motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:
  • iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);
 • iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.

2.amata pretendenta dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae);

3.amata pretendenta izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi „JNĪD juriskonsults”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2.kārtā pretendenti tiks aicināti veikt praktisko uzdevumu;

3.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta profesionālā sagatavotība juriskonsulta amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

1)jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047892.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Izglītības un zinātnes ministrija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  konkursi@izm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 27. aprīlis