VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS

1378-1445
Rīga
Cits


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz

Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departamenta

Analītikas un metodikas nodaļas

galvenā inspektora (ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru jautājumos)

civildienesta ierēdņa amatu (1 amata vieta Rīgā uz nenoteiktu laiku).

Amata mērķis: Nodrošināt departamenta funkciju un pienākumu izpildi, kā arī nodrošināt ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pārraudzību un metodisko atbalstu.

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot komersanta, biedrības vai nodibinājuma, kurš vēlas iegūt ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra statusu iesniegto dokumentāciju par atbalsta centra statusa piešķiršanu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai komisijā;
 • organizēt un sniegt metodisko palīdzību, veidot metodiskos ieteikumus un vadlīnijas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem un bāriņtiesām;
 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem, un sniegt iesniedzējam atbildi;
 • organizēt un vadīt ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbinieku zināšanu pilnveides seminārus un apmācības;
 • veikt normatīvajos aktos ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram noteikto prasību izpildes kontroli;
 • sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām, kā arī šo personu apvienībām par nodaļas darbības jautājumiem; noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus;
 • veikt ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru iesniegtās statistikas apkopošanu.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

-  akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai tiesību zinātnēs;

- vismaz 1 gada darba pieredze bāriņtiesu un/vai bērnu tiesību aizsardzības darbības jomā, pedagoģijā, medicīnā, sociālajā darbā, tiesību zinātnē vai psiholoģijā;

 • vismaz 1 gada darba pieredze valsts pārvaldē vai ārpusģimenes aprūpes atbalsta centros;
 • apgūta Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību” noteiktā apmācību programma (vēlams);
 • teicamas valsts valodas zināšanas, vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
 • prasme veikt plašas informācijas strukturētu apkopošanu;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru (MS Word un MS Excel, interneta pārlūkprogrammas, e-pasta programmas.

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu no 1374 EUR līdz 1446 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni;

 • piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • atbildīgu un interesantu darbu bērnu tiesību aizsardzības, bāriņtiesu un ārpusģimenes aprūpes darbības jomā;
 • profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
 • iespēju dot savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomas normatīvo aktu pilnveidē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • CV;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2023. gada 7.maijam nosūtot uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv ar norādi “VBTAI_AMN_GI” Tālr. uzziņām 67021628.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (praktiskais darbs) tiks organizēta klātienē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās. Lai apliecinātu savu personību, pirms praktiskā darba uzsākšanas Jums būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Informējam, ka konkursa trešā kārta (darba intervija) tiks organizēta attālinātā režīmā.

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  atlase@lm.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 5. maijs