Portāla un Pakalpojumu lietošanas noteikumi

Termini

CVcentrs - SIA cvcentrs, reģistrācijas numurs 40203254546, reģistrētā adrese Ādažu novads, Kadaga, "Kadaga 9" - 53, LV-2103.

Portāls - www.cvcentrs.lv mājaslapa.

Pakalpojums - darba sludinājumu publicēšana Portālā.

Klients - portāla maksas pakalpojumu lietotājs, darba sludinājumu publicētājs.

Lietotājs - jebkurš Portāla apmeklētājs.

Klienta dati - jebkuri dati, ko Klients ir ievadījis Portālā, lai publicētu sludinājumu vai saņemtu Pakalpojumu.

Reģistrācijas forma - Portālā izvietotās digitālās formas, kas nepieciešamas Klienta profila izveidei.

Noteikumi - Portāla lietošanas noteikumi un Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

1.1 CVcentrs ir darba sludinājumu portāls priekš darba devējiem.

1.2 Portālu ir atļauts izmantot tikai darba sludinājumu publicēšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3 Portālu aizliegts izmantot intīmpakalpojumu un Latvijas Republikā aizliegtu nodarbinātības veidu publicēšanai.

1.4 Visi strīdi starp Klientu un CVcentrs tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.5 Portālā publicētos sludinājumus un jebkuru citu Portālā pieejamo informāciju aizliegts kopēt un jebkādā citā veidā izmantot ārpus Noteikumos noteiktā bez CVcentrs atsevišķas piekrišanas.

1.6 Lai izmantotu Portāla pakalpojumus, klientam ir jāizveido profils. Klients ir atbildīgs par to, lai Profila dati (parole, lietotājvārds un tml.) būtu pieejami tikai Klienta autorizētām personām, piemēram, darbiniekiem vai personāla atlases partneriem.

1.7 Šie Noteikumi ir saistoši gan Portāla Klientam, gan visiem Klienta izveidotajiem papildus lietotājiem/ profiliem.

Klienta tiesības un pienākumi

2.1 Klientam ir tiesības izmantot Portāla Pakalpojumus nekavējoties pēc Reģistrācijas formas aizpildes, Noteikumu un Privātuma politikas apstiprināšanas un pilnas Pakalpojuma apmaksas veikšanas.

2.2 Klients drīkst izmantot Portālu tikai darba sludinājumu publicēšanai.

2.3 Klientam ir pienākums nodrošināt, ka Reģistrācijas formā norādītie profila piekļuves dati tiek glabāti drošā vidē un netiek nodoti trešajām personām.

2.4 Klientam ir tiesības nomainīt profila paroli, izmantojot Portālā nodrošināto paroles nomaiņas funkciju.

2.5 Klientam ir pienākums nekavējoties nomainīt paroli, ja ir radušās aizdomās, ka tā ir kļuvusi pieejama trešajām personām.

2.6 Klientam ir tiesības dzēst savu profilu Portālā, rakstot iesniegumu uz cvcCHARAC@.TERLV SEQUENCEentrs@cvcentrs.lv. Lūgumam dzēst profilu jābūt nosūtītam no tā paša ēpasta, kas izmantot profil izveidē. CVcentrs apņemās izpildīt profila dzēšanas lūgumu 7 darba dienu laikā, ņemot vērā 3.1 punkta ierobežojumus.

2.7 Profila vai sludinājuma dzēšanas gadījumā Pakalpojuma maksa netiek atgriezta.

2.8 Klientam ir tiesības nomainīt profila paroli, izmantojot Portālā nodrošināto paroles nomaiņas funkciju.

2.9 Klients uzņemas atbild par sludinājuma saturu un tā atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.10 Klients ir atbildīgs par kaitējumu kas tieši vai netieši nodarīts CVcentrs vai Portāla Lietotājiem un citām trešajām pusēm.

CVcentrs tiesības un pienākumi

3.1 CVcentrs ir tiesības atteikt profila vai sludinājuma dzēšanas lūgumu, ja tas nepieciešams, lai izpildītu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tiesībsargājošo iestāžu prasības vai aizstāvētu CVcentrs likumīgās intereses.

3.2 CVcentrs nav pienākums publicēt sludinājumus vai citā veidā sniegt Pakalpojumus, ja tie pārkāpj Portāla un Pakalpojumu lietošanas noteikumus.

3.3 CVcentrs ir tiesības dzēst sludinājumus un profilus, ja tie neatbilst Noteikumiem vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.4 CVcentrs ir pienākums apstrādāt personu datus saskaņā ar Portāla privātuma politiku

3.5 CVcentrs ir tiesības vienpusēji izbeigt Pakalpojuma sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, neatmaksājot Pakalpojuma maksu, ja Klients ir pārkāpis Noteikumus

3.6 CVcentrs sniegtā Pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta tiktāl, cik to tehniski spēj nodrošināt CVcentrs. CVcentrs nesniedz garantijas par Pakalpojuma pieejamību un nekompensē Pakalpojuma maksu gadījumos, ja Pakalpojums nebija daļēji pieejams.

3.7 CVcentrs apņemas neizpaust Klientu un Lietotāju datus trešajām personām, izņemot privātuma politikas noteiktajos gadījumos.

3.8 Gadījumā, ja Klienta vai CVcentrs interešu aizstāvībai nepieciešams organizēt komunikāciju starp CVcentrs un Klientu, CVcentrs organizē saziņu, izmantojot kontaktinformāciju kas norādīta Klienta profilā.

Pakalpojuma maksa un izpilde

4.1 Pakalpojuma maksa ir noteikta saskaņā ar cenrādi.

4.2 Pakalpojums ir pieejams izmantošanai 6 mēnešus pēc pilnas Pakalpojuma maksas apmaksas.

4.3 Ja Pakalpojumu maksā ietvertie sludinājumi netiek izmantoti pilnā apmērā noteiktajā termiņā vai pieejamajā apjomā, Pakalpojuma maksa netiek atmaksāta.

4.4 Sludinājums tiek paublicēts vienas darba dienas laikā (24 stundas) no brīža, kad ir saņemta pilna Pakalpojuma maksa un aizpildīta visa obligātā sludinājuma informācija.

4.5 CVcentrs drīkst atteikt Pakalpojuma izpildi, ja tajā ir konstatēti trūkumi, nepilnības vai šo Noteikumu pārkāpumi.

4.6 CVcentrs ir tiesības neatgriezt Pakalpojuma maksau, ja izveidotajā sludinājumā konstatēti trūkumi, nepilnības vai šo Noteikumu pārkāpumi.

4.7 Ja ir konstatētas nepilnības un trūkumi, tad sludinājuma publicēšanas termiņu sāk skaitīt no brīža, kad nepilnības un trūkumi ir izlaboti.

4.8 Diena, kad sludinājums ir publicēts, tiek uzskatīta par pirmo Pakalpojuma sniegšanas dienu.

4.9 Visas cenas norādītas bez PVN.